ERASMUS +, KA1 – Educație Școlară contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048028

slider main
logo caruselObiective

Obiectivul general

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” își propune sa realizeze acest proiect ca o continuare si o completare a celui implementat in 2015-2016, când s-a avut în vedere perfecționarea profesorilor în domeniul strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare (inclusiv TIC). Proiectul are ca scop creșterea calității procesului instructiv-educativ prin formarea continuă la nivel european  a unui număr de 12 profesori care planifică, stabilesc, elaborează, inițiază strategii, politici și programe pentru profesorii si elevii din învățământul profesional și tehnic sau oferă suport educațional și consiliere pentru elevi si părinți.                    

Proiectul este unul amplu, desfășurat pe o perioada de 12 luni și răspunde nevoilor identificate la nivelul organizației, urmărind îmbunătățirea ariilor: curriculum, management, asigurarea calității și, în special, formarea continua a personalului si accentuarea dimensiunii europene.  Participarea profesorilor la cursuri este doar o etapă a acestui proiect, prin care se urmărește achiziția de noi competențe și dezvoltarea abilităților de management a situațiilor de predare-învățare-evaluare, dar și de risc, aplicate atât în activitatea școlară, cât și în cea extrașcolară și care să faciliteze îmbunătățirea performanțelor profesorilor și elevilor.

Obiective specifice

În urma participării la aceste mobilități, profesorii:  

– vor dobândi cunoștințe și competențe în domeniile combaterii bullying-ului / violenței, educației nonformale / în afara școlii, educației incluzive / interculturale;

– vor dobândi abilități încă din etapa de pregătire a mobilității, prin parcurgerea modulului de pregătire lingvistică, a celui de pregătire culturală, respectiv pedagogică;

– își vor îmbunătăți abilitățile de planificare și implementare a proiectelor transnaționale care vizează mediul educațional;

– își vor satisface nevoile de formare personală și profesională continuă, prin dezvoltarea autonomiei, creșterea încrederii în forțele proprii, creșterea stimei de sine, prin dobândirea/aprofundarea unor cunoștințe și abilități care să faciliteze asigurarea calității, creșterea ratei de succes școlar, accentuarea dimensiunii europene;

– vor obține certificarea participării (Certificat de participare, Certificat de Mobilitate Europass) la o activitate de formare europeană;

– își vor lărgi orizontul cultural și de percepție a mediului educațional european;

– își vor îmbunătăți competențele de comunicare într-o limbă străină și competențele de utilizare TIC, prin pregătire teoretică și prin exersare/conversație în timpul mobilității; -vor contribui la completarea portofoliului instituțional prin împărtășirea/valorizarea bunelor practici europene.

Rezultate preconizate

-selectarea celor 12 cadre didactice care fac parte din grupul țintă al proiectului, interesate de participarea la proiect;

-asigurarea satisfacerii nevoilor de cunoaștere și formare personală, respectiv profesională a cadrelor didactice selectate;

-asigurarea pregătirii lingvistice, pedagogice și culturale pentru cele 12 cadre didactice selectate, prin organizarea unor sesiuni de formare în acest sens și prin furnizarea de materiale suport;

-cunoașterea și implementarea procedurilor contractuale ale Comisiei Europene;

-combaterea fenomenului de bullying prin aplicarea bunelor practici observate la nivel European;

-introducerea în școala a unei educații incluzive;

-deschiderea spre valori europene și introducerea bunelor practice în activitățile școlare și extrașcolare pentru a crește motivația și interesul elevilor:

-creșterea prestigiului școlii în comunitate, prin participarea unității în proiecte naționale și europene;

-implementarea unor bune practici observate în Europa (domeniul pedagogic, economic, resurse umane); -schimbul intercultural, cunoașterea caracteristicilor comunității educaționale europene.

Certificare

Validarea și recunoașterea rezultatelor obținute în urma participării la proiect se realizează prin eliberarea de către instituția de primire, a unui certificat de participare la mobilitatea pentru fiecare participant. De asemenea, fiecare participant va primi un Certificat de Mobilitate Europass, completat și eliberat de către instituțiile partenere în proiect, în care vor fi precizate competențele și experiențele dobândite pe parcursul mobilității.

Drepturile și obligațiile participanților la mobilitate.

Drepturi

 1. Pregătire lingvistică (limba engleză), culturală și pedagogică în domeniile proiectului.
 2. Stagiile de o săptămână în scop de schimb de experiență și transfer de bune practici care se vor desfășura la instituțiile partenere.
 3. Obținerea Certificatului de Mobilitate Europass și a Certificatului de Participare.

Obligații

 1. Respectarea solicitărilor echipei de management a proiectului și o colaborare eficientă cu membrii implicați în proiect.
 2. Participarea la stagiul de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală.
 3. Elaborarea materialelor de prezentare și promovare a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” și a sistemului de învățământ din România.
 4. Participarea la stagiul de formare și respectarea planului și a programului de lucru în cadrul mobilității.
 5. Elaborarea materialelor necesare atât pentru derularea proiectului, cât și pentru implementarea acestuia la nivelul Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”.
 6. Participarea la realizarea acțiunilor de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului.
 7. Elaborarea raportului individual conform formularului emis de către ANPCEFP.
 8. Depunerea setului de documente originale privind participarea la stagiu, în vederea decontării cheltuielilor.
Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

2018-1-RO01-KA101-048028. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.